bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP

Statut Prawny

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Żorach Spółka z o. o., zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie:

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

niniejszego Statutu nadanego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. uchwałą Nr 5 / 2003 z dnia 24 września roku 2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Żorach Spółka z o. o.

§ 2

Celem działania Zakładu jest udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, jak również zapobieganie powstawaniu chorób i urazów poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 3

Obszar działania Zakładu obejmuje Miasto Żory oraz inny obszar na podstawie zawartych umów.

§ 4

Siedziba Zakładu znajduje się w Żorach, ul. Dąbrowskiego 20.

Wykaz placówek, w których prowadzona jest działalność, stanowi załącznik do niniejszego statutu. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany statutu.


§ 5

Do zadań Zakładu w szczególności należy:

świadczenie kompleksowych usług lekarsko – pielęgniarskich chorym, których stan wymaga pobytu w szpitalu (oddziały szpitalne),
pełnienie ostrych dyżurów w dziedzinach objętych zakresem Zakładu,
wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki medycznej i analitycznej,
prowadzenie badań i udzielanie porad lekarskich, w ramach posiadanych specjalności (poradnie i ambulatoria), zgodnie z załącznikiem nr 1,
opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
prowadzenie działalności profilaktycznej i promowanie zdrowia,
orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
świadczenie usług z zakresu medycyny pracy,
realizacja zadań obronnych w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny,

10) świadczenie usług rehabilitacyjnych,

11) /skreślony/


Rozdział II – Struktura organizacyjna Zakładu

§ 6

Organizacja zakładu przedstawia się następująco:

Oddziały szpitalne:
chorób wewnętrznych - ilość łóżek 33
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii - ilość łóżek 5
Oddział pediatryczny - ilość łóżek 20
Oddział ginekologiczno – położniczy - ilość łóżek 30
Oddział wcześniaków i noworodków – ilość łóżek 15
Oddział chirurgiczny ogólny - ilość łóżek 31
Pozostałe komórki organizacyjne w opiece szpitalnej
Izba przyjęć szpitala
Ambulatorium chirurgiczne i urazowo – ortopedyczne ,
Ambulatorium ginekologiczno – położnicze,
Blok operacyjny ,
Sterylizatornia ,
Apteka zakładowa.

3) Poradnia ginekologiczna

4) Poradnia chirurgiczna

5) Poradnia medycyny pracy

6) Szkoła rodzenia

7) Pracownie diagnostyczne :

- RTG, EKG, USG, EEG, spirometryczna,

8) Pracownia rehabilitacji

9) Laboratoria:

laboratorium analityczne,
laboratorium serologiczne,
laboratorium mikrobiologiczne

10) pracownia endoskopii

11) Administracja.

§ 7

Organy Zakładu:

Dyrektor Zakładu powołany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
Dyrektor Zakładu kieruje działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. Jest przełożonym Zakładu.
Dyrektor Zakładu spełnia wymogi kwalifikacyjne określone przepisami.
Zarząd Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o., na wniosek Dyrektora Zakładu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o., powołuję Zastępcę Dyrektora Zakładu.
W przypadku gdy Dyrektor Zakładu nie jest lekarzem Zarząd Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o., na wniosek Dyrektora Zakładu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o., powołuje Zastępcę Dyrektora do spraw lecznictwa. Zastępca Dyrektora Zakładu spełnia wymogi kwalifikacyjne określone przepisami.
Powołanie Dyrektora Zakładu lub Zastępcy Dyrektora Zakładu (Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa)nie stanowi nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu art. 68 Kodeksu Pracy.

§ 8.

Zatrudnienie ordynatorów, przełożonej pielęgniarek, pielęgniarek oddziałowych następuje na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony dwóch lat. Osoby te zatrudnia Zarząd Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. na wniosek Dyrektora Zakładu.

Rozdział III - Zasady gospodarki finansowej

§ 9

1. Zakład utrzymywany jest z odpłatnych świadczeń zdrowotnych.

2. Zakład może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z innych źródeł, w tym z darowizn, zapisów, spadków.

§ 10

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy,

2. Plan finansowy sporządzany jest przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.


Rozdział IV – Postanowienia końcowe

§ 11

Wojewoda Śląski sprawuje kontrolę nad Zakładem w zakresie określonym w art. 65 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 12

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone tą samą procedurą jak jego nadanie.

§ 13

Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

Załącznik Nr 1

do Statutu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Żorach Spółka z o.o.


WYKAZ PLACÓWEK

w których prowadzona jest działalność przez

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Żorach Spółka z o.o.

1. Placówka zlokalizowana w Żorach, kod. poczt. 44 - 240, ul. Dąbrowskiego 20 obejmująca:

1) Oddziały szpitalne:

Chorób wewnętrznych
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 
Oddział pediatryczny 
Oddział ginekologiczno – położniczy
Oddział wcześniaków i noworodków 
Oddział chirurgiczny ogólny 
Pozostałe komórki organizacyjne w opiece szpitalnej:
Izba przyjęć szpitala
Ambulatorium chirurgiczne i urazowo – ortopedyczne ,
Ambulatorium ginekologiczno – położnicze,
Blok operacyjny ,
Sterylizatornia ,
Apteka zakładowa.

3) Poradnia ginekologiczna

4) Poradnia chirurgiczna

5) Szkoła rodzenia

6) Pracownie diagnostyczne :

- RTG, EKG, USG, EEG, spirometryczna,

7) Pracownia rehabilitacji

8) Laboratoria:

laboratorium analityczne,
laboratorium serologiczne,
laboratorium mikrobiologiczne

9) Administracja

10) pracownia endoskopii

2. Placówka zlokalizowana w Żorach kod poczt. 44 – 240, os. Sikorskiego 52, obejmująca:

- Poradnia medycyny pracy.

3. /skreślony/Opublikował: Marek Wojniak
Publikacja dnia: 27.02.2019
Podpisał: Marek Wojniak
Dokument z dnia: 19.08.2015
Dokument oglądany razy: 2 985